Oferta


Audyt prawny

Specjalistyczny audyt prawny jest usługą służącą poprawie bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz podmiotów posiadających do nich prawa poprzez wskazanie obszarów najpoważniejszych zagrożeń oraz metod ich usunięcia.

Audyt odbywa się równolegle na kilku płaszczyznach prawnych oraz faktycznych i ma charakter interdyscyplinarny. Głównym celem jest ustalenie stanu prawnego przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem najbardziej optymalnych rozwiązań, umożliwiających najefektywniejsze metody prowadzenia działalności. Ponadto, działania audytora obejmują weryfikację podejmowanych decyzji oraz prowadzonych czynności i procedur pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem.

Audyt kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu, w którym przedstawiona jest faktyczna i prawna sytuacja przedsiębiorstwa. Raport zawiera także zalecenia, które mają na celu usprawnienie funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz zapewnienie stanu zgodnego z przepisami prawa.

Kancelaria przeprowadza również audyty związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE.

Jesteśmy także gotowi zorganizować i przeprowadzić dla Państwa, przy wsparciu współpracujących z Kancelarią księgowych i biegłych rewidentów kompleksowy audyt prawno-finansowy przedsiębiorstwa, obejmujący cały zakres jego działalności wewnętrznej i zewnętrznej.

Fundacje i Stowarzyszenia

Klientom chcącym nadać swojej działalności społecznej odpowiednią formę prawną oferujemy kompleksowe doradztwo w zakładaniu, rejestracji oraz funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń, a także uzyskania przez te podmioty statusu organizacji pożytku publicznego.

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej rejestracji i obsługi podmiotów pozarządowych, na które składają się m.in.:
– przygotowanie projektów aktów założycielskich oraz niezbędnych statutów,
– doradztwo w zakresie rozgraniczenia działalności statutowej i gospodarczej,
– przygotowanie kompletnej dokumentacji zmierzającej do zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– doradztwo w zakresie uzyskania statusu Instytucji Otoczenia Biznesu,
– reprezentacja w postępowaniu rejestrowym,
– bieżąca obsługa,
– przygotowanie niezbędnych regulaminów z zakresów takich jak np. przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, wolontariat, ochrona danych osobowych,
– uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Fakt uczestniczenia naszych prawników w zakładaniu szeregu tego typu podmiotów oraz ich bieżąca obsługa, umożliwiają nam udzielenie również praktycznych porad z zakresu samego funkcjonowania podmiotu, jego zarządzania oraz spraw księgowo – podatkowych.

Komercjalizacja i transfer wiedzy

Kancelaria mając świadomość, iż rozwój w znacznym stopniu bazuje na gospodarce opartej na wiedzy, w której kluczową rolę odgrywają innowacje, komercjalizacja wiedzy oraz jej transfer oferuje wyspecjalizowane usługi, które skupiają się w szczególności na:
– aktywnej współpracy ze środowiskiem naukowym,
– ocenie potencjału ekonomicznego nowego produktu,
– ocenie zdolności patentowej rozwiązania,
– pomocy w uzyskaniu opinii o innowacyjności,
– doradztwie w zakresie określenia ścieżki komercjalizacji,
– ochronie prawnej rozwiązania,
– zarządzaniu własnością intelektualną,
– dostosowaniu polityki kadrowej oraz treści umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych,
– przeprowadzaniu procesu transferu i wdrożenia rozwiązania,
– zakładaniu start – up,
– zakładaniu spółek spin – off.

Procesy kreowania rozwiązań innowacyjnych, ochrona dóbr niematerialnych, a następnie ich komercjalizacja wymagają nie tylko wiedzy technicznej, ale także znajomości zagadnień prawnych, ekonomicznych oraz umiejętności zarządzania przedsięwzięciami. Współpraca z Kancelarią w tym zakresie zapewni udział w tym procesie kompetentnych osób.

Ochrona danych osobowych - RODO

Od 25 maja 2018 roku przepisy regulujące zasady ochrony danych osobowych ulegną diametralnej zmianie. Na mocy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na przedsiębiorców nałożone zostaną nowe obowiązki. Kary za uchybienia w obowiązkach mogą sięgać nawet 20 milionów euro.

RODO wymaga, aby przedsiębiorcy, w wyznaczonych prawem granicach, sami określali charakter posiadanych danych osobowych oraz ryzyka związane z ich przetwarzaniem, a także aby wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia.

Od wielu lat doradzamy, prowadzimy audyty, wdrożenia oraz reprezentujemy naszych klientów w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych. W związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowych zasad ochrony danych osobowych oferujemy usługę doradztwa przy wdrożeniu w przedsiębiorstwie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (Rozporządzenie UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…)).

Wsparcie przy wdrożeniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO przez Kancelarię obejmuje:

1. Audyt systemu ochrony danych pod względem wymagań Rozporządzenia UE (RODO):

 • Identyfikacja wymagań prawnych i informatycznych.
 • Inwentaryzacja środków ochrony danych osobowych.
 • Analiza dokumentacji ochrony danych.
 • Raport z audytu.

2. Stworzenie systemu zabezpieczeń danych osobowych oraz wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych zgodnej z Rozporządzeniem RODO

Na podstawie audytów oraz ustaleń z raportu tworzymy kompletną dokumentację ochrony danych osobowych zgodną z Rozporządzeniem RODO, która obejmuje:

 • politykę ochrony danych osobowych,
 • wykaz zbiorów danych osobowych,
 • arkusz analizy ryzyk,
 • rejestr czynności,
 • procedury,
 • inne szczegółowe dokumenty i załączniki (ewidencje, oświadczenia, upoważnienia, umowy powierzenia danych);
 • w przypadku istniejącej wcześniej dokumentacji (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym) dokonujemy ich adaptacji na gruncie rozporządzenia RODO,

3. Doradztwo prawne w procesie implementacji rozporządzenia RODO w tym ewentualne szkolenia.

Ochrona własności intelektualnej

Jesteśmy wyspecjalizowaną Kancelarią zajmującą się zagadnieniami z zakresu własności intelektualnej tj. m.in. prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem prasowym, prawem patentowym.

Sukces należy do ludzi z pomysłami. Nieustanny rozwój i innowacje są dla sukcesu niezbędne. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie aby skutecznie chronić pomysły i innowację naszych klientów.

Reprezentujemy i doradzamy twórcom oraz wynalazcom w zakresie ochrony ich praw oraz przedsiębiorstwom w celu zapewnienia zgodnego z prawem i skutecznego wykorzystania majątkowych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej. Reprezentujemy również klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich bądź praw własności przemysłowej.

Sporządzamy w szczególności regulaminy stosowania znaków towarowych, regulaminy dotyczące działalności racjonalizatorskiej i innowacyjnej w przedsiębiorstwach, polityki dotyczące ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach.

Przygotowujemy zgłoszenia rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, zarówno w procedurach polskich, międzynarodowych, jak i wspólnotowych. Na życzenie Klienta zapewniamy również udział w sprawie rzecznika patentowego.

Nieruchomości oraz procesy inwestycyjne

Kancelaria oferuje wyspecjalizowane usługi, które skupiają się w szczególności na:
– doradztwie przy nabyciu nieruchomości, badaniu ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
– opiniowaniu, negocjowaniu i przygotowywaniu umów dotyczących obrotu nieruchomościami (m.in. umów kupna i sprzedaży nieruchomości, dzierżawy i najmu oraz innych umów związanych z korzystaniem z nieruchomości)
– opiniowaniu, negocjowaniu i przygotowywaniu umów dotyczących usług na rynku nieruchomości (m.in. umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami, umów deweloperskich)
– doradztwie i pomocy w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji
– kompleksowym audycie prawnym nieruchomości,
– kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych,
– regulacji stanów prawnych nieruchomości,
– obsłudze w zakresie prowadzenia spraw związanych z wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości wywłaszczonych, w tym również reprezentowanie Klienta w procesie zbycia odzyskanej nieruchomości
– reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi.

Prawo pracy

Oferta Kancelarii obejmuje kompleksową i fachową pomoc w bieżących sprawach dotyczących szeroko rozumianych problemów pracowniczych. Dzięki posiadanej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu skutecznie wspieramy naszych Klientów. Pomagamy rozwiązywać problemy zarówno przedsiębiorców jak również osób fizycznych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
– sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
– opiniowania i przygotowywania umów (umów o pracę, kontraktów menadżerskim, umów z członkami władz spółek, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowanie poufności, cywilnoprawne umowy o zatrudnienie),
– opiniowania i przygotowywania wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych),
– doradztwa w zakresie indywidualnych i grupowych zwolnień,
– doradztwa w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy,
– doradztwa w zakresie rozwiązań usprawniających politykę zatrudniania.

Oprócz doradztwa prawnego usługi Kancelarii obejmują również reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych oraz w negocjacjach prowadzonych na etapie pozasądowym. Prowadzimy w szczególności sprawy związane z:
– wypowiedzeniem umowy o pracę lub rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia ( o uznanie za bezskuteczne, o przywrócenia do pracy, o odszkodowanie)
– roszczeniami wynikającymi z mobbingu i dyskryminacji,
– ustaleniem istnienia stosunku pracy,
– roszczeniami związanymi z zakazem konkurencji,
– zapłatą wynagrodzenia i wynagrodzenia za nadgodziny,
– odprawami.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych sfer życia każdego człowieka. Jako doświadczeni prawnicy chronimy Klientów przed popełnianiem błędów, doradzamy oraz wspieramy ich w trudnym momentach.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania ustnych i pisemnych opinii prawnych oraz prowadzenia przed uprawnionymi organami spraw w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prowadzimy w szczególności sprawy o:
– rozwód,
– separację,
– alimenty, w tym egzekucję krajową i zagraniczną zasądzonych alimentów,
– władzę rodzicielską (w tym ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie)
– uregulowanie kontaktów między rodzicami a dziećmi, oraz egzekucję tych kontaktów,
– podział majątku dorobkowego,
– z zakresu opieki i kurateli,
– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
– ubezwłasnowolnienie.

Prawo spadkowe

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych. Udzielamy porad prawnych jak również sporządzamy opinie prawne w zakresie dziedziczenia zarówno ustawowego jak i testamentowego. Prowadzimy również negocjacje pomiędzy skłóconymi spadkobiercami, tak aby skutecznie, szybko i polubownie rozwiązać spory. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach sądowych.

Reprezentacja przed Sądem obejmuje w szczególności postepowania dotyczące:
1. stwierdzenia nabycia spadku,
2. działu spadku oraz zniesienia współwłasności,
3. spraw o zachowek,
4. spraw dotyczących zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia,
5. doliczenia darowizn do spadku,
6. uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
7. unieważnienia testamentu.

Doradzamy również we wszelkich kwestiach związanych ze spadkiem i dziedziczeniem m.in. w sprawach dotyczących:
– testamentu,
– przyjęcia i odrzucenia spadku,
– odpowiedzialności za długi spadkowe,
– umów dotyczących spadku.

Prawo spółek handlowych
Prawo w Internecie

Kancelaria podejmuje zlecenia dotyczące organizacji działania serwisów internetowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Skutecznie wspieramy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem sieci Internet. Niezależnie od branży czy wielkości Klienta zapewniamy kompleksową usługę.

Prowadzenie działalności przy wykorzystaniu Internetu wymaga dostosowania jej do wymogów wielu gałęzi prawa takich jak prawo Internetu, prawo autorskie, prawa własności intelektualnej czy prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Oferujemy m.in. sporządzenie:
– regulaminów portali internetowych, serwisów komercyjnych, portali społecznościowych oraz forów internetowych
– regulaminów konkursów internetowych
– umów serwisów internetowych, sklepów i portali społecznościowych
– polityk prywatności

Ponadto, prowadzimy sprawy z tytułu naruszenia dóbr osobistych, prawa do wizerunku oraz praw autorskich. Doradzamy m.in. w kwestii:
– oceny zgodności z prawem kampanii mailingowych
– organizacji konkursów i akcji promocyjnych w Internecie

Umowy

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii jest sporządzanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju umów używanych w obrocie gospodarczym. Doradzamy również w sprawach dotyczących problematyki wypowiadania, rozwiązywania i odstępowania od umów oraz ich zabezpieczania. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów oraz prowadzeniu sporów dotyczących praw i obowiązków stron.

Przygotowujemy i opiniujemy m.in. następujące umowy:
– umowa o dzieło, w tym o dzieło autorskie (z przeniesieniem praw autorskich),
– umowa zlecenia,
– umowa zarządu, w tym umowa zarządu powierniczego,
– umowa najmu, umowa dzierżawy,
– umowy licencyjne (np. uprawniające do korzystania z utworu),
– umowy transferu technologii (np. sprzedaż patentu, przeniesienie prawa do patentu),
– umowa pożyczki,
– umowa o poufności,
– umowa dystrybucyjna,
– umowa o świadczenie usług marketingowych,
– umowa consultingu,
– umowa sponsoringu,
– umowa o roboty budowlane, umowa o roboty remontowe,
– wszelkie typy umów ramowych, umów konsorcjum oraz listów intencyjnych,
– umowa sprzedaży,
– umowy spółek handlowych, cywilnych,
– ugoda (cywilnoprawna, pozasądowa).

Windykacja należności

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie windykacji wierzytelności z powodzeniem prowadzimy postępowania polubowne, sądowe i egzekucyjne przeciwko zarówno osobom fizycznych jak również firmom. W pierwszej kolejności próbujemy rozwiązać sprawę polubownie. Jeśli jest to jednak niemożliwe lub z jakiejś przyczyny postępowanie polubowne nie przyniosło skutku, a wytoczenie powództwa rokuje szanse na odzyskanie pieniędzy, niezwłocznie przygotowujemy pozew. Dodatkowo, w razie konieczności występujemy o zabezpieczenie roszczenia klienta. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, w przypadku braku zapłaty, bez zbędnej zwłoki występujemy do organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczęcie postepowania egzekucyjnego. W trakcie postepowania monitorujemy jego przebieg.

Przedstawiamy Klientowi rzetelne informacje odnośnie sposobów odzyskania wierzytelności, kręgu potencjalnych dłużników, trybu postępowania oraz szans na uzyskanie roszczenia.